Ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo

Hệ đào tạoThời gian học

Ngành /Chuyên ngành nghề đào tạo

Mã ngành/nghề
Cao đẳng2,5 năm

- Cắt gọt kim loại

- Hàn

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- Chế tạo máy

- Điện tử truyền thông

- 6520121

- 6520123

- 6520227

- 6520225

- 6510212

- 6510312

Nội dung đã đưa khác: